6.3.10

વાલમ

ઝાકળ જેવું અડકો વાલમ
વેરી મારો તડકો વાલમ

પડછાયો જો સ્પર્શું તારો
હૈયું ચુકે થડકો વાલમ

દુનિયા મુકી, મારી હાટુ
છાનુ છાનુ ધડકો વાલમ

પહેરી લઈએ બચપણ પાછું
રમીએ અડકો દડકો વાલમ

હુંફાળાની ઓથે ઉરમાં
પ્રગટાવોમાં ભડકો વાલમ

તાળી પણ સરખી ના લેતાં
એવો ક્યાં છું કડકો વાલમ

કાગળ કોરો દેખું જ્યારે
મનમાં પેસે ફડકો વાલમ

ચંદન સુખડ કાંઈ ન જોતું
જુની યાદો ખડકો વાલમ

No comments: