12.3.10

મુળથી મન સહેજ બાગી હોય છે
ને પછી ઇચ્છાઓ જાગી હોય છે

આમતો પીડા ઘણીએ પંડમાં
પણ અમે એનેય રંગી હોય છે

મૈકદે જે સાવ કોરો કટ્ટ રહે
એજ સાચ્ચમ સાચ, ત્યાગી હોય છે

હાશની નીંદર મળે, જ્યારે બધી
એષણા ખીંટીએ ટાંગી હોય છે

ફાળવેલી હોય છે, દો ગજ જમીં
ક્યાં કદી સામેથી માંગી હોય છે

No comments: