25.3.10


સાજનો તુટી ગયેલો તાર છું
ના કદી પાછો વળે એ વાર છું


શબ્દના અવકાશમા હું તો ફકત
પૂર્ણના વિરામશો વિસ્તાર છું


શૂન્યતા મારી હતી ઓળખ, અને
ચોતરફની ભીડમાં લાચાર છું


સ્થાન ના પામ્યો હું છંદો-પ્રાસમાં
ગીતમાં આવે, એ બસ લલકાર છું


જીંદગી તો ઠીક પણ, આ કબ્રની
કોઈએ લીધી ન એ, દરકાર છું


છો મને ખેંચી અને છોડી દીધો
એ પણછથી નીકળ્યો, ટંકાર છું


No comments: