12.3.10

આંખનાં આંજણ, તમે ભારે કરી
કેશનાં કામણ, તમે ભારે કરી
માનતો હું, વાટ જોતા’તાં તમે
અધખુલી પાપણ, તમે ભારે કરી
ધણ હરણના હાંફતાં દોડ્યા કરે
ઓ પ્રલોભી રણ, તમે ભારે કરી
રોજ તારે ચુમવા દૈવી ચરણ
વ્રજ તણી રજકણ, તમે ભારે કરી
લ્યો, હજુ લંબાય છે ક્ષણ આખરી
શ્વાસના વળગણ, તમે ભારે કરી
કેટલા ખભ્ભા ફર્યા, અવ્વલ સુધી
ક્યાં હતું ભારણ, તમે ભારે કરી

No comments: